NAJBLIŽŠIE TERMÍNY PREPRAVY

  Z UK na SK Z SK do UK
Odchod: 27.2.2018 23.2.2018
Uzávierka: 22.2.2018 20.2.2018
Zber: od 23.2.2018 od 21.2.2018
Doručenie: od 3.3.2018 od 28.2.2018
Dalsi termin: 13.3.2018 9.3.2018

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY A USTANOVENIA
PRI PREPRAVE ZÁSIELOK (ďalej len ako VZP)

Čl. 1

Tieto VZP platia pre obchodné vzťahy objednávateľov a prepravcu (spoločnosti UK TRANSPORT SLOVAKIA s.r.o. IČO: 46 750 754, Letná 1, 048 01 Rožňava, záps. OS Košice I, oddiel s.r.o., vložka č. 30270/V) v oblasti vnútroštátneho a medzinárodného zasielateľstva. Objednávateľ na základe objednávky vyslovuje súhlas s ich znením uverejneným na stránke http://www.uktransport.sk/ a rešpektuje, že tieto majú prednosť pred znením Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka (skratka OZ), nesmú však byť v rozpore s ich kogentnými ustanoveniami ani s donucujúcimi ustanoveniami iných právnych predpisov.

Tieto VZP sú záväzné od momentu prevezatia zásielky prepravcom, pokiaľ nie je inak písomne dohodnuté s oprávneným zástupcom prepravcu. Na účely týchto VZP sa „Zásielkou” rozumejú všetky balíky a príslušná dokumentácia, ktoré sa prepravujú v rámci jedného nákladového listu a ktoré môžu byť prepravované akýmkoľvek spôsobom.

Každá Zásielka bude dopravovaná za podmienok uvedených v týchto VZP. V prípade, že Odosielateľ požaduje zabezpečenie Zásielky vo väčšej miere než je to uvedené, na základe vzájomnej dohody môže dôjsť k poisteniu zásielky za úhradu.

Čl. 2

Objednávateľ súhlasí s tým, že jeho Zásielka je vhodná na prepravu a za neakceptovateľnú bude považovaná, ak:

Zásielka sa doručuje na adresu Príjemcu, ktorú oznámi objednávateľ (za ktorého sa v prípade poštových služieb bude považovať prvý poštový úrad, ktorý Zásielku prijme), ale nie bezpodmienečne menovanému Príjemcovi osobne. Zásielky adresované na adresu s centrálnym príjmom Zásielok budú doručené do centrálneho príjmu. V prípade, ak Príjemca Zásielku odmietne alebo odmietne zaplatiť za doručenie alebo Zásielka bude považovaná za neakceptovateľnú alebo bola alebo Príjemcu nie je možné identifikovať alebo nájsť prepravca vynaloží primerané úsilie na vrátenie Zásielky objednávateľovi na jeho náklady, pričom v prípade, že to nebude možné, môže byť táto Zásielka uvoľnená, môže sa s ňou voľne nakladať alebo ju prepravca môže predať bez toho, aby znášal akúkoľvek zodpovednosť voči objednávateľovi alebo komukoľvek inému, pričom takto získaný výťažok sa použije na pokrytie nákladov za služby a súvisiace administratívne náklady a zvyšok výťažku z predaja sa vráti objednávateľovi.

Čl. 3

Prepravca má právo otvoriť a skontrolovať Zásielku bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa tak, aby nedošlo k jej poškodeniu.

Čl. 4

Ceny prepravcu za poskytované služby sú stanovené na základe skutočnej alebo objemovej hmotnosti podľa toho, ktorá z nich je vyššia, a ktorákoľvek Zásielka môže prepravcom prevážená alebo premeraná za účelom potvrdenia tejto kalkulácie. Objednávateľ zaplatí alebo nahradí prepravcovi všetky poplatky za odoslanie Zásielky, náklady na skladovanie, clá, dane, ktoré objednávateľ dlhuje prepravcovi za poskytnuté služby alebo ktoré prepravca vynaložil v mene objednávateľa, Príjemcu alebo v mene akejkoľvek tretej strany, ako aj všetky nároky, škody, pokuty a výdavky vynaložené prepravcom v prípade, že je Zásielka považovaná za neakceptovateľnú na prepravu.

Čl. 5

Prepravca uzatvára zmluvu s Objednávateľom za tých podmienok, že zodpovednosť prepravcu je prísne obmedzená iba na priamu škodu a na limity podľa kg/lb. Akékoľvek iné druhy strát alebo škôd sú vylúčené (vrátane, ale nielen, ušlého zisku, príjmu, úrokov, budúceho podnikania), či už je takáto strata alebo škoda osobitná alebo nepriama, a to aj v prípade, že o riziku takejto straty alebo škody bol prepravca upovedomený pred prijatím alebo po prijatí Zásielky, vzhľadom na to, že voči osobitným rizikám sa môže objednávateľ poistiť. V prípade, ak preprava Zásielky pozostáva z prepravy cestnej alebo inej, predpokladá sa, že akákoľvek strata alebo škoda, ktorá vznikne, sa bude považovať za stratu alebo škodu, ktorá vznikla počas cestnej prepravy, pokiaľ sa nepreukáže inak. Zodpovednosť prepravcu v súvislosti s akoukoľvek prepravovanou Zásielkou sa obmedzuje do výšky skutočnej hotovostnej hodnoty Zásielky a neprevýši:

Nároky sú obmedzené na jeden nárok za vysporiadanie jednej Zásielky, ktorého vysporiadanie sa považuje za úplné a konečné vysporiadanie všetkých strát a škôd s ním súvisiacich. Ak Odosielateľ považuje tieto limity za nedostatočné, je povinný urobiť osobitné vyhlásenie o hodnote a požadovať poistenie, alebo si zabezpečiť vlastné poistenie, pri nesplnení čoho Odosielateľ nesie všetky riziká straty alebo škody.

Všetky reklamácie sa musia prepravcovi predložiť písomne na adresu UK TRANSPORT SLOVAKIA, Letna 1, 04801 Roznava (v listovej forme) do 30 dní odo dňa, keď Zásielku prepravca prijal, v opačnom prípade prepravca nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Prepravca vynaloží všetko úsilie na doručenie Zásielky v súlade s bežnými dodacími lehotami prepravcu. Tieto dodacie lehoty však nie sú zaručené a nie sú súčasťou tejto zmluvy. Prepravca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo straty spôsobené oneskoreným doručením.

Prepravca nenesie zodpovednosť za straty alebo škody spôsobené okolnosťami, ktoré nedokáže ovplyvňovať. Medzi takéto okolnosti patria najmä, ale nielen: „Živelné pohromy“ – napríklad zemetrasenie, cyklón, búrka, povodeň, hmla; „Prípady vyššej moci“ – napríklad vojna, havária lietadla alebo embargo; akákoľvek chyba alebo vlastnosť týkajúca sa druhu Zásielky, a to aj v prípade, že o nej prepravca vedel; demonštrácie alebo občianske nepokoje; akýkoľvek úkon alebo opomenutie akejkoľvek osoby, ktorá nie je zamestnancom alebo zmluvným partnerom prepravcu, napríklad Objednávateľa, Príjemcu, tretej osoby, colných úradov alebo iných vládnych orgánov; protestnú akciu zamestnancov; elektrické alebo magnetické poškodenie alebo vymazanie elektronických alebo fotografických záznamov, dát alebo nahrávok.

Objednávateľ prepravcu odškodní a zbavuje zodpovednosti za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá vznikne z dôvodu, že Objednávateľ nedodržal ustanovenia aplikovateľného práva alebo predpisov, a z dôvodu, že Objednávateľ porušil niektoré z nasledovných prehlásení a záruk:

Objednávateľ súhlasí s každým smerovaním Zásielky a prípadnými obchádzkami, vrátane možnosti prepravy Zásielky prostredníctvom medzizastávok.

Čl. 6

Akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto Podmienok a ustanovení alebo s nimi akokoľvek súvisiaci bude podliehať Slovenskému právnemu poriadku

UK TRANSPORT SLOVAKIA s.r.o.
mobil: +421917203053; e-mail: info@uktransport.sk